Člen asociace A.T.I.C ČR

Naše turistické centum Mikulčice je členem Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C). A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center.

Asociace turistických informačních center České republiky

Asociace byla založena jako Asociace turistických informačních středisek České republiky A.T.I.S. ČR dne 9. 11. 1994. Ustavující členské fórum se konalo dne 4. 10. 1994 v Praze. Dnešní název - Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) - je registrován od 3.11. 1997.

Asociace je táké členem Kolegia cestovního ruchu, poradního orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a od června 2015 také zakládajícím členem svazku "Fórum cestovního ruchu z.s.", které sdružuje profesní organizace v cestovním ruchu.

Cílem A.T.I.C. ČR je:

  • být centrem informační sítě cestovního ruchu v České republice sloužící k oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů
  • zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů
  • monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy

Certifikát klasifikační třídy C

Dne 14. 5. 2019 jsme získali certifikát klasifikační třídy C. Ten potvrzuje, že naše turistické informační centrum splňuje standard služeb dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky.

Asociace turistických informačních center České republiky

Živnostník roku 2018

V roce 2018 získala Hana Bartoníková (rodinná firma Bartoník), pod kterou spadá Turistické informační centrum Mikulčice – 1. místo v prestižní soutěži Živnostník roku 2018 - Jihomoravského kraje.

Asociace turistických informačních center České republiky

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Cena Česká spořitelna Živnostník roku 2018 byla určena živnostníkům, kteří splňují následující podmínky:

  • podnikatel podniká v ČR dle platných zákonů a je minimálně 1 rok vlastníkem platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle platných právních předpisů
  • podnikatel nemá v evidenci daňové nedoplatky
  • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • podnikatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
  • podnikatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Více naleznete v článku Přehled vítězů soutěže Živnostník roku 2018