Tělovýchovná jednota Mikulčice

je sportovní klub z Mikulčic na Hodonínsku, který byl založen v roce 1928. Klubovými barvami jsou zelená a bílá. Kromě fotbalu má oddíly atletiky a stolního tenisu, v letech 1941–1962 se zde hrál také lední hokej. Fotbalový oddíl nastupuje od sezony 2019/20 v Okresní soutěži Hodonínska (9. nejvyšší soutěž). Oddíl stolního tenisu má 4 družstva, kdy „A“ tým hraje 3. ligu stolního tenisu České republiky. Atletický oddíl se může pyšnit novým krásným tartanovým oválem a každoročně v dubnu pořádá tradiční silniční běh Velká Morava.

TJ Mikulčice – www.banikmikulcice.cz

Atletický klub Mikulčice – www.akmikulcice.wbs.cz

Oddíl stolního tenisu - www.facebook.com/StolniTenisMikulcice

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani

Vlkani jsou, co do oblasti Podluží, nejstarším článkem Hnutí Brontosaurus, který vznikl 2. listopadu v roce 1992. Jeho činnost navázala na dlouholetou existenci oddílu, který působil při Pionýru. Jeho přírodovědné založení jej tak nasměrovalo do náruče Brontosaura, zatímco z dřívější organizace zdědil táborovou základnu a zázemí klubovny v Mikulčicích.

Článek postupně rostl, jak se zvětšovaly počty oddílů a dětech v nich a také příznivců, kteří se připojovaly k činnosti, která se rozrostla kromě oddílovek, výprav a táborů také o brigády v PR Skařiny a pozdějším PP Mikulčický luh, oslavy Dne Země, sázení stromků v parku Břízky u klubovny a další a další akce, z nichž mnohé jsou v celoročním programu přítomny dodnes. Když už začaly být Mikulčice malé, expandoval i do okolních obcí a vznikly tak oddíly v Lužicích a Moravské Nové Vsi. Náš článek tak začal působit výrazně na regionální úrovni, neboť jsme navázali spolupráci s tehdy nově vzniklým Centrem ekologické výchovy Dúbarav v Hodoníně a udržovali také dobré vztahy s DDM ve Strážnici.

Více informací naleznete na www.podluzi.brontosaurus.cz/web/vlkani

Přírodní rezervace Skařiny

je důležitou součástí Přírodního parku Mikulčický luh. Tato rezervace leží u slepého ramene Moravy asi tři kilometry jihovýchodně od Mikulčic. Skařiny jsou významnou ornitologickou lokalitou s hnízdištěm vzácných ptačích druhů, např. volavky popelavé, ledňáčka říčního, čápa bílého nebo moudivláčka obecného. Výjimečně sem zalétají vzácné druhy dravců – luňák červený, příp. orel mořský. Z ostatních dravců se zde běžně vyskytuje káně rousná, kalous ušatý či poštolka obecná. Rezervace je význačným příkladem lužního lesa s velmi bohatým bylinným patrem. Najdeme v něm třeba orsej jarní, česnek medvědí, křivatec žlutý a vzácnou dymnivku nízkou. Lokalita je také bohatá na obojživelníky, zvláště žáby, a hmyz, zejména pak brouky a motýly. Jedinečnost této rezervace spočívá v obrovské rozmanitosti zdejší fauny a flóry. Nenáročný terén, výborná síť stezek jak pro pěší, tak pro cykloturisty, přímo vybízejí k návštěvě.

Přírodní park Mikulčický luh

Park ležící mezi řekou Moravou a Mikulčicemi, představuje typickou ukázku lužní krajiny s lesem tvořeným převážně dubem letním, jilmem ladním, jasanem a habrem úzkolistým. Park je významnou ornitologickou lokalitou a jeho součástí je i známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích.

Biosférická rezervace Dolní Morava

Světová organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO zřizuje v jednotlivých státech biosférické rezervace (BR) jako ukázky vyváženého vztahu lidských aktivit v krajině a přírodního prostředí. V roce 2007 jich bylo ve světě více než 500, z toho šest v České republice. BR Dolní Morava byla vyhlášena v roce 2003 a představuje území, které svou různorodostí a bohatstvím rostlin a živočichů jinde v naší vlasti nenajdeme. Na ploše jen o něco málo větší než 350 km2 objevíme vedle velkých památkových a kulturních hodnot také území, kde se vyskytují unikátní části přírody. Zmínit lze rozsáhlé komplexy lužního lesa a luk na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy. BR zasahuje také na Podluží.

Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

je lužním komplexem charakteristickým sítí vodních kanálů, mokřadů, periodicky zaplavovaných nivních luk, lesních porostů a osamoceně rostoucích dubů. Tato pestrá nabídka přírodních stanovišť poskytuje mnoha ptačím druhům ideální podmínky pro život a rozmnožování. Z významných druhů je zde možné nalézt lejska bělokrkého, strakapouda prostředního, ledňáčka říčního, žlunu šedou nebo dravce včelojeda lesního, luňáka červeného a luňáka hnědého, orla královského či raroha velkého. Oblast je významnou zastávkou a shromaždištěm vodních a tažných ptáků.

Nezapomenutelná je také biosférická rezervace Pálavské vrchy s podtextem vodní nádrže Nové Mlýny. To je jen základ neskutečného přírodního bohatství, kterým zdejší region oplývá. Stačí sbalit batůžek, zavřít dveře za dnešním náročným světem a vyrazit za pohodou a odpočinkem do přírodní oázy klidu.

Cykloturistika

Jižní Morava a zejména region Podluží je přímo předurčen pro podnikání cykloturistických výletů všech výkonnostních kategorií. Rovinatá krajina, výborné klimatické podmínky panující od časného jarního počasí a přetrvávající až do období podzimního vinobraní, turisticky zajímavé cíle, vybudovaná infrastruktura pro cyklisty, presentovaná zejména řadou značených cyklotras. Obcí Mikulčice prochází severní (Hodonínský) okruh Vinařské stezky regionu Podluží. V roce 2019 došlo k výstavě nové Lávky přes řeku Moravu a navázání na mezinárodní cyklotrasy především na sousední Slovensko. Více informací o cyklostezkách naleznete na www.stezky.cz. V období letních měsíců se můžete v Mikulčicích taktéž zúčastnit již legendárního podvečerního cyklistického výletu Tour de vinohrad do vinic, sadů a sklepních uliček. Více informací o akci Tour de vinohrad naleznete na zde.

Půjčovnu sportovních potřeb především pánských a dámských kol naleznete na adrese Turistického informačního centra v Mikulčicích – Mikulčice 236 – otevřeno v hlavní turistickou sezónu každý pracovní den. Předem nutná rezervace kol. Více informací na telefonu +420 731 159 010.